اکانت دانلود بر روی سرور هلند

DL_2GB

آپتایم ۹۹.۹۹%
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس

 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد قابلیت اتصال با FTP
DL_5Gb

آپتایم ۹۹.۹۹%
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس

 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد قابلیت اتصال با FTP
DL_10GB

آپتایم ۹۹.۹۹%
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس

 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد قابلیت اتصال با FTP
DL_20GB

آپتایم ۹۹.۹۹%
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس

 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد قابلیت اتصال با FTP
DL_50GB

آپتایم ۹۹.۹۹%
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس

 • 50 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد قابلیت اتصال با FTP
DL_100GB

آپتایم ۹۹.۹۹%
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس

 • 100 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد قابلیت اتصال با FTP